Homeworking právně správně - Pracovní úrazy

02.06.2012 07:05

(JUDr. Radka Viková)

Pracovní úrazy

 

Pro posouzení, zda se v případě zaměstnance pracujícího doma jedná o pracovní úraz je rozhodující, zda zaměstnanec v době výskytu úrazu vykonával pracovní povinnosti vyplývající z pracovního poměru nebo jinou činnost na příkaz zaměstnavatele (související s popisem pracovní pozice, stanovené náplně práce, přípravou na výkon práce apod.) a také, zda byla tato činnost konána v rámci zaměstnavatelem stanovené pracovní doby, resp. v rámci rámcového rozvrhu práce. Neboli zda je zachována příčinná souvislost mezi úrazem a plněním pracovního úkolu. To je opět důvodem pro doporučení písemného sjednání alespoň rámcového časového rozvrhu domácí práce a samozřejmě jednoznačného popisu pracovní pozice či pracovní náplně zaměstnance. Zaměstnanec je pak povinen bez zbytečného odkladu oznámit svému nadřízenému vedoucímu zaměstnanci svůj pracovní úraz, pokud mu to jeho zdravotní stav dovolí, s co nejpodrobnějším popisem situace, za které k úrazu došlo.

 

Další informace najdete v těchto článcích:

Homeworking – práce z domova právně správně

Homeworking – Písemná dohoda

Homeworking – Bezpečnost práce

Homeworking – Pracovní pomůcky a náklady

Homeworking – Rozvržení a evidence pracovní doby