Homeworking – práce z domova správně právně

28.05.2012 19:50

(JUDr. Radka Viková)

O tom, že mnoho žen odsunulo mateřství do doby, kdy dosáhly vyšších, pracovně i časově i náročnějších pozic, není sporu. Často je to už i období, kdy řeší alespoň občasnou výpomoc svým rodičům. Tlak na sladění rodinných a pracovních povinností tedy ve společnosti vzrůstá, avšak právní úprava zůstává pozadu a je tedy třeba kreativně a se zdravým rozumem využít možností, které se nabízejí. Zaměstnance může motivovat seberealizace při efektivním plnění zadaných pracovních povinností s vyšší časovou flexibilitou, zaměstnavatele pak úspora nákladů při udržování nákladného pracovního místa a často i vyšší produktivita, spokojenost a loajalita zaměstnanců.

Jak tedy na to a nezpronevěřit se platné české legislativě?

Je třeba uvést, že práce z domova (homeworking) je jen jednou z možných flexibilních či alternativních úvazků, které zvyšují pružnost trhu práce. Ty ostatní (teleworking – práce v terénu na dálku, např. u klienta, stlačený pracovní týden, sdílení pracovního místa atd. ponecháme nyní stranou). Rovněž se zde nebudu zabývat sociálními, ekonomickými, organizačními výhodami a nevýhodami této formy práce jak na straně zaměstnance a zaměstnavatele. Homeworking je zkrátka aplikovatelný jen na určité pozice, určitý druh práce a v neposlední řadě i dle osobnosti zaměstnance.

Vzhledem k tomu, že platný zákoník práce nijak specificky práci z domova neupravuje, je třeba aplikovat jeho obecná ustanovení v souladu s převládajícím právním výkladem a judikaturou. Zde uvádím několik aspektů, které je třeba brát v úvahu, aby práce z domova byla pro obě strany přínosná, výhodná a žádné ze stran nepřinášela nepřiměřené riziko. Samozřejmě lze oboustranně nacházet nedostatky a ty i případně zneužít (ať již neúměrným zatížením zaměstnance pracovními úkoly ze strany zaměstnavatele nebo faktickým nedodržováním pracovní doby zaměstnancem apod.), ale opět vycházím z předpokladu, že tato forma práce byla sjednána po vzájemné dohodě a zejména na základě vzájemné důvěry.

V pracovní smlouvě či dodatku při domácí práci lze tedy pro ochranu zájmů obou stran doporučit tato ujednání:

  • jednoznačný popis pracovní pozice či pracovní náplně zaměstnance; u zaměstnanců, kteří si svou práci neřídí sami, pak co nejpodrobnější popis zadaných úkolů s termíny plnění;
  • místo, alternativně místa, výkonu práce;
  • rámcový časový rozvrh práce, příp. se stanovením doby, kdy zaměstnanec nesmí práci vykonávat;
  • povinnost zaměstnance využít bezpečnostních přestávek;
  • povinnost zaměstnance evidovat pracovní dobu;
  • oprávnění zaměstnavatele v pravidelných intervalech fyzicky kontrolovat domácí pracoviště za účelem zajištění odpovídajících pracovních podmínek a bezpečného pracovního prostředí, prevence pracovních úrazů apod., resp. příslušný souhlas zaměstnance;
  • ujednání týkající se strojů, přístrojů a pomůcek, se kterými zaměstnanec doma pracuje. Vnitřním předpisem je pak vhodné upravit požadavky na bezpečný provoz a jejich používání v souladu s platnou právní úpravou (viz § 4 nařízení vlády č. 378/2001 Sb., v platném znění);
  • odkaz na vnitřní předpis zaměstnavatele upravující minimální hygienické, bezpečnostní, prostorové, ergonomické atd. podmínky místa výkonu práce a pracovního místa;
  • odkaz na vnitřní předpis zaměstnavatele, který stanoví opatření stran bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci;
  • způsob zajištění pracovních pomůcek, příp. způsob úhrady zaměstnanci vzniklých nákladů v souvislosti s jejich pořízením či provozováním.

Práce z domova je stále oblíbenější a častější formou výkonu práce, která umožňuje pracujícím vlastní organizaci pracovní doby podle svých potřeb a možností (work-life balance) a zaměstnavateli snížit náklady na pracovní místo. Je vhodná především pro rodiče pečující o děti, osoby pečující o seniory či postižené nebo nemocné osoby, případně pro postižené zaměstnance. Práce z domova nepochybně patří mezi způsoby organizace práce, které zlepšují zdraví a pohodu při práci, proto není důvod ji při zvážení a vyhodnocení výše uvedených aspektů častěji neuplatňovat.

Autor: JUDr. Radka Viková, Compliance Head, Equa bank a.s.

 

Podrobnější informace budou postupně zveřejněny v dalších článcích:

Homeworking – Písemná dohoda

Homeworking – Bezpečnost práce

Homeworking – Bezpečnost práce

Homeworking – Rozvržení a evidence pracovní doby

Homeworking – Pracovní úrazy