Homeworking právně správně - Bezpečnost práce

30.05.2012 08:16

(JUDr. Radka Viková)

Bezpečnost práce – místo výkonu práce a samotné pracovní místo

 

Pracovní místo zaměstnance je zřejmě umístěno v domě či bytě kolaudovaných za účelem bydlení, nikoli výkonu (nejčastěji kancelářské) práce. Právní výklady tedy požadují uvést do souladu kolaudační rozhodnutí k bytu/objektu, kde zaměstnanec práci vykonává (to je samozřejmě oprávněný názor v případě výrobního procesu, využití strojů, působení hluku nebo jiných vlivů na okolí, zřejmě nebude aplikovatelné na kancelářskou práci). Opět s tím cílem, aby pro případ sporu (pracovní úraz, nemoc z povolání) bylo zřejmé, že prostor byl k práci kolaudován, tedy stavebně uzpůsoben, odpovídal z hlediska hygienického, bezpečnostního, ergonomického atd. Samozřejmě žádný byt není postaven dle norem pro open space kancelářské budovy, proto je vhodné vnitřním předpisem zaměstnavatele alespoň upravit prohlášení zaměstnavatele, že dohodou o práci z domova bere na vědomí a souhlasí, že jeho místo výkonu práce doma v základních parametrech odpovídá vykonávané činnosti – dostatečným osvětlením, teplotní pohodou, prostorovými, sanitárními i bezpečnostními parametry atd. (i když asi nelze od zaměstnance rozumně očekávat žluto-černé výstražné pásky na přechodových lištách mezi pracovnou a obývacím pokojem).

Dále je třeba věnovat pozornost samotnému pracovnímu místu – i na ně je kladeno mnoho doporučení stran ergonomie (výška stolu, židle, postavení monitoru atd.). Proto i tady je vhodné stručně sumarizovat ve vnitřním předpise minimální požadavky na pracovní místo a získat zaměstnancovo písemné prohlášení, že je vzal na vědomí a jeho alternativní pracovní místo je splňuje. Náklady na vytvoření bezpečného pracovního místa nesmějí být přenášeny přímo ani nepřímo na zaměstnance. Náklady na vybavení pracovního místa pro řádný výkon práce tak nese zaměstnavatel, ale pokud půjde o administrativní, kancelářskou práci, zřejmě se tato jeho povinnost neuplatní a zaměstnanec bude využívat svého domácího vybavení.

Dále je třeba uvést, že ani u domácí práce neexistuje žádná výjimka z povinnosti zaměstnavatele zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci a zaměstnavatel je oprávněn kontrolovat bezpečnost či vybavení pracovního místa zaměstnance, avšak výkon tohoto oprávnění v soukromém prostoru zaměstnance naráží na osobní integritu a právo na soukromí. Tady opět v případě sporu půjde o to, který zájem převáží – povinnost zaměstnavatele chránit zaměstnance, resp. výše případného postihu ze strany kontrolních orgánů, pokud tak nebude činit, nebo právo zaměstnance nevpustit nikoho za dveře vlastního bytu? Proto opět lze jen doporučit v pracovní smlouvě či vnitřním přepise upravit oprávnění zaměstnavatele kontrolovat pracovní místo domácího pracovníka z pohledu bezpečnosti práce.

Zaměstnanci však z pracovního poměru vyplývá naopak povinnost dodržovat veškerá opatření ohledně bezpečnosti práce přijatých zaměstnavatelem. I domácí zaměstnanec je tedy povinen účastnit se příslušných školení pořádaných zaměstnavatelem, povinných preventivních prohlídek, dodržovat pracovní dobu a bezpečnostní přestávky v práci, používat stanovené pracovní a ochranné prostředky, v neposlední řadě nepožívat alkoholické nápoje v pracovní době.

 

 

Další informace najdete v těchto článcích:

Homeworking – práce z domova právně správně

Homeworking – Písemná dohoda

Homeworking – Pracovní pomůcky a náklady

Homeworking – Rozvržení a evidence pracovní doby

Homeworking – Pracovní úrazy